บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
The Nanyang Marketing Co., Ltd.

ใบสมัครงาน
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 1)
  2)
อัตราค่าจ้าง/เงินเดือนที่ต้องการ   * บาท

ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่
ชื่อภาษาไทย นาย/นาง/นางสาว * ชื่อเล่น *
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr./Mrs./Miss Nickname
ที่อยู่ปัจจุบัน *
รหัสไปรษณีย์ * โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ *
ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
วัน/เดือน/ปีเกิด * อายุ ณ วันสมัคร *
สถานที่เกิด เลขที่บัตรประกันสังคม
สัญชาติ * เลขที่บัตรประชาชน *
ศาสนา Religion * ออกให้ ณ เขต / อำเภอ *
ส่วนสูง * น้ำหนัก * วันออกบัตร * วันหมดอายุ *
ข้อมูลครอบครัวผู้สมัคร
  ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ สถานที่ทำงาน/เบอร์โทรศัพท์
บิดา
มารดา
พี่น้อง คน
สถานภาพสมรส
โสด สมรส หย่าร้าง แยกกันอยู่
  ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ สถานที่ทำงาน/เบอร์โทรศัพท์
คู่สมรส (ถ้ามี)
บุตร-ธิดา คน
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา คณะ ปีที่เข้าศึกษา ปีที่สำเร็จ เกรดเฉลี่ย วิชาเอก/วิชาโท
ประถมศึกษา *
มัธยมต้น *
ปวช/มัธยมปลาย *
ปวส/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
อื่น
การฝึกอบรม/สัมมนา Training
เรื่อง จัดโดย ระยะเวลา
จาก ถึง
ทักษะความสามารถพิเศษ
ระดับความสามารถ : ( 3 ) ดี ( 2 ) พอใช้ ( 1 ) ได้เล็กน้อย ( 0 )ไมได้เลย
ภาษา อ่าน ฟัง พูด เขียน
อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
ระดับความสามารถ : ( 3 ) ดี ( 2 ) พอใช้ ( 1 ) ได้เล็กน้อย ( 0 )ไมได้เลย
โปรแกรม ระดับ
 
ความสามารถขับขี่ รถยนต์ ขับขี่ได้ ไม่ได้ ใบอนุญาตเลขที่
รถจักรยานยนต์ ขับขี่ได้ ไม่ได้ ใบอนุญาตเลขที่
อื่นๆ (ถ้ามี)
ท่านมีรถยนต์ / มอเตอร์ไซด์ส่วนตัวที่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัท หรือไม่
รถยนต์  มี  ไม่มี มอเตอร์ไซค์  มี  ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
*** จากปัจจุบันถึงเริ่มต้น ตามลำดับ ***
1
ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้ง โทร
ตำแหน่งเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย
เริ่มงาน(เดือน/ปี) ถึง(เดือน/ปี)
เงินเดือน เริ่มต้น บาท เงินเดือนสุดท้าย บาท
ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก (โปรดระบุเหตุผล)
2
ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้ง โทร
ตำแหน่งเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย
เริ่มงาน(เดือน/ปี) ถึง(เดือน/ปี)
เงินเดือน เริ่มต้น บาท เงินเดือนสุดท้าย บาท
ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก (โปรดระบุเหตุผล)
3
ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้ง โทร
ตำแหน่งเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย
เริ่มงาน(เดือน/ปี) ถึง(เดือน/ปี)
เงินเดือน เริ่มต้น บาท เงินเดือนสุดท้าย บาท
ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก (โปรดระบุเหตุผล)
กิจกรรม - งานอดิเรก
ประเภทของกิจกรรม ตำแหน่ง / หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานที่สำเร็จ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถออกต่างจังหวัด ได้ ไม่ได้ เพราะ
คุณเคยต้องโทษทางแพ่ง หรือ อาญาหรือไม่ ไม่เคย เคย ระบุ
คุณเคยสมัครงานหรือทำงานกับทางนันยางหรือไม่ ไม่เคย เคย ตำแหน่ง
คุณเคยป่วยหนักหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ ไม่เคย เคย ระบุ
คุณอนุญาตให้บริษัทฯ สอบถามประวัติการทำงานจากนายจ้างเดิมของคุณ ได้ ไม่ได้ เพราะ
คุณอนุญาตให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคุณ ได้ ไม่ได้ เพราะ
ท่านทราบข่าวการสมัครงานจาก
สถานภาพทางทหาร
ท่านจะได้รับการเกณฑ์ทหาร ในปี
ท่านได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารแล้วเมื่อ
ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก
ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ได้ในวันที่ *
ข้อความเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ผู้สมัครประสงค์จะแจ้งให้ทราบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง และได้ทำด้วยความซื่อสัตย์